(044) 362-73-79
(066) 358-96-54
(068) 419-77-41
(063) 235-40-94
У вашому замовленні товарів на суму:
Ноти 0.00  грн.
Редагувати / оформити замовлення
Головна Послуги Контакти Про видавництво Новини Оплата і доставка

Категорії товарів

Фортепіано
Скрипка
Гітара
Бандура
Баян
Духові інструменти
Вокальна література
Хорова література
Книги
Учбова література
Ударні інструменти
Віолончель
Альт
Фольклор
Микола Леонтович
Партитури
CD audio
Новини

Категорія Вокальна література

Вінок з барвінку. Пісні для дітей

Вінок з барвінку. Пісні для дітей

І. Кириліна

2016 рік

132 стор.

До збірки пісень відомого сучасного композитора Ірини Кириліної увійшли найвідоміші творищо вже чверть століття 

виконуються дитячими колективами і солістами в Україні та за її межами.

 
Ціна:200грн.
Вибайте, товар тимчасово відсутній

ЗМІСТ

 ëіñі є çåëåíà õàòà. Ñëîâà Ïëàòîíà Âîðîíüêà 5

Ïіñåíüêà. Ñëîâà Âадима Ñêîìàðîâñüêîãî 7

Çåëåíå ñëîíåíя. Ñëîâà Îëåêñàíäðà Âðàòàðüîâà 9

Âчåíèé êіò. Ñëîâà Âолодимира Îðëîâà. Переклад Руслани Лоцман 12

Я малюю море. Ñëîâà Âолодимира Îðëîâà. Переклад Руслани Лоцман 15

Íå òàêèé àïåëüñèí. Ñëîâà Ïлатона Âîðîíüêà 19

Íå áóäü êîçîþ. Ñëîâà Ïëàòîíà Âîðîíüêà 21

Дім під дахом блакитним. Ñëîâà Âолодимира Îðëîâà. Переклад Руслани Лоцман 23

Çàñìóòèëîñü êîøåíя. Ñëîâà Ïëàòîíà Âîðîíüêà 28

Я співаю від душі. Ñëîâà Âолодимира Îðëîâà. Переклад Руслани Лоцман 31

Ðîçãíіâèëàñü íà ëіòî çèìà. Ñëîâà Íаталії Êóëèê 34

Óëþáëåíà іãðàøêà. Ñëîâà Âалерія Âîéöåõ³âñüêîãî. Переклад Руслани Лоцман 37

Ñóìíà ïіñåíüêà. Ñëîâà Âолодимира Êóõàëàøâіëі 40

Улюблені справи. Ñëîâà Äæ. Ðîäàð³. Ïåðåêëàä Ðóñëàíè Ëîöìàí. 43

Бичок та їжачок. Слова Платона Воронька 46

Õòî êîãî áîїòüñя. Ñëîâà Âолодимира Îðëîâà. Переклад Руслани Лоцман 48

Із чого зроблені сни? Слова Овсія Дриза. Переклад Руслани Лоцман 52

Âіä æóðàâëіâ äî æóðàâëіâ. Ñëîâà Олекси Ющенка 55

Âіíîê ç áàðâіíêó. Ñëîâà Êатерини Ïàñ³÷íî¿ 58

Äâà áàðàíöі. Ñëîâà Ãàííè ×óáà÷ 61

У село. Слова Руслани Лоцман 64

Ãàðíèé âàðòîâèé. Ñëîâà Ïетра Ñèíÿâñüêîãî. Пåðåêëàä Ðóñëàíè Ëîöìàí 66

Ãіìí æèâіé ïðèðîäі. Ñëîâà Ірини Кириліної 68

Не погасне сонце. Слова Володимира Кудрявцева. Переклад Руслани Лоцман 71

Ïðî ñіàìñüêîãî êîòà. Ñëîâà Îлександра Âðàòàðüîâà. Ïåðåêëàä Ðóñëàíè Ëîöìàí 75

À чîìó? Ñëîâà Ìихайла Êóðóöà. Ïåðåêëàä Ðóñëàíè Ëîöìàí 79

Ñåêðåò. Ñëîâà Ïетра Ñèíÿâñüêîãî. Ïåðåêëàä Ðóñëàíè Ëîöìàí 82

Я ïàñó ãóñяòîê. Ñëîâà Ëåîí³äà Òàòàðåíêà 86

Ñïіâàþòü äіòè. Ñëîâà Ëþäìèëè Ãíàòþê 89

Òåîðåìà Ïіôàãîðà. Ñëîâà Êатерини Ïàñ³÷íî¿ 92

Çàãàäêîâèé äèâíèé êîíèê. Ñëîâà Âолодимира Îðëîâà. Ïåðåêëàä Ðóñëàíè Ëîöìàí 95

Íåâèõîâàíèé ïåñèê. Ñëîâà Çлати Áè÷êîâî¿. Пåðåêëàä Ðóñëàíè Ëîöìàí 98

Çàëèøèëè îäíîãî. Ñëîâà Âîëîäèìèðà Îðëîâà. Ïåðåêëàä Ðóñëàíè Ëîöìàí 101

Тихий учень. Ñëîâà Âîëîäèìèðà Îðëîâà. Ïåðåêëàä Ðóñëàíè Ëîöìàí 105

Нявкало-мурнявкало. Слова Михайла Яснова. Переклад Руслани Лоцман 108

Світе мій. Слова Володимира Музиченка 112

Яблуневі зливи. Слова Олександра Смика 117

Усміхнись! Слова Миколи Сингаївського 121

Якщо у вас виникли питання по даному виданню, пишіть ( muzychnaukraina@yandex.ru) або телефонуйте:

(044) 362-73-79     (066) 358-96-54     (068) 419-77-41     (063) 235-40-94
Нотний магазин Як придбати ноти Ноти для фортепіано Ноти для скрипки Ноти для гітари Придбати ноти Контакти